1day

3,300

2day

5,500

สามารถใช้เข้าสถานที่ท่องเที่ยวได้กว่า 40 แห่ง!
นั่งรถไฟและรถบัสได้ไม่จำกัด

ขึ้นลงรถไฟ Osaka Metro และรถ Osaka City Bus ทุกสาย (ยกเว้นบางเส้นทาง) และรถไฟ Hankyu, Hanshin, Keihan, Kintetsu และ Nankai ในพื้นที่เมืองโอซาก้าได้ตามต้องการ

*รถไฟ Osaka Metro ทุกสาย (ไม่สามารถใช้ได้กับระหว่างสถานี Cosmosquare และสถานี Yumeshima มีกำหนดการขยายเส้นทางในปี 2025)

*ไม่มีราคาสำหรับเด็ก
*เวลาในการใช้บริการสถานที่ นับจากเวลาที่เข้าสถานที่ในวันที่เริ่มใช้ตั๋วพาสจนถึงเวลาเข้ารอบสุดท้าย
*สำหรับการเดินทาง สามารถใช้ได้ตั้งแต่รถรอบแรกถึงรอบสุดท้าย
(ไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือ 48 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มต้นการใช้งาน)

ตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดบนแผนที่เส้นทาง

Page Top